Praktyk Clean – Specjalizacja Indywidualna

Kurs 'Praktyk Clean – Specjalizacja indywidualna’ obejmuje cztery warsztaty dające podstawowe narzędzia Clean Coaching oraz kompetencje do pracy '1 na 1′:

 • Clean Language
 • Modelowanie Symboliczne
 • Praktyka i ewaluacja
 • Moduł uzupełniający: Podstawy coachingu

[accordiancontainer id=”ske_container8″ effect=”1″ togacc=”0″ hoverpause=”0″ itemno=”1″ autoplay=”0″] [accwrap] [acctitle]Clean Language[/acctitle] [acccontent]

Metafory są prostymi wyrażeniami lub obrazami, które przedstawiają złożone sytuacje. Kiedy metafora ukazuje sposób postrzegania pewnych przeżyć przez daną osobę, kiedy odsłania ich prawdziwe znaczenie i związane z nimi uczucia – wtedy staje się osobista. W Clean Coachingu metafora osobista stanowi materiał dla procesu myślowego i pozwala klientowi uchylić drzwi swojego wewnętrznego świata.

Zadaniem Facylitatora jest nawiązanie dialogu z metafora przy użyciu techniki Clean Language. Ta pozornie prosta technika składa się z 12 podstawowych pytań, ale ich używanie wymaga dodatkowych umiejętności takich jak operowanie językiem klienta i modulowanie głosu.

W Clean Coaching facylitator dosłownie „znika” i używa wyłącznie krótkich pytań oraz słów klienta. Nie dodaje własnych słów, nie interpretuje. Co ciekawe klienci nie uważają tego „echa” w dialogu, jako coś dziwnego – często dopiero po kilku sesjach zwracają uwagę, że to „echo” w ogóle jest.

PROGRAM:

 • Clean Language: Jak i dlaczego stosował go David Grove?
 • 12 pytań Clean Language
 • Składnia i operowanie głosem
 • Rysowanie metaforycznych map
 • Dialog z metaforą klienta
 • Zasady i etyka facylitacji Clean

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Modelowanie symboliczne[/acctitle] [acccontent]

Modelowanie Symboliczne jest procesem badania własnego świata wewnętrznego przy pomocy rozbudowanej metafory, zwanej Pejzażem Metaforycznym. Jest to rodzaj metaforycznej mapy umysłu, która pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, a następnie zmienić się w zgodzie z samym sobą.

Rola facylitatora, który rozmyślnie stara się być niewidoczny, pozostaje przy tym kluczowa – to on stwarza warunki, dzięki którym klient może w procesie dojść do samowiedzy. Facylitator pomaga klientowi budować Pejzaż metaforyczny, która odzwierciedla jego światopogląd, ujawnia ukryte przeszkody i zasoby. Czuwa nad przebiegiem całego procesu, a zwłaszcza jego domknięciem– nad przełożeniem rozwiązania znalezionego w świecie metaforycznym na konkretne działanie w świecie rzeczywistym.

Facylitator prowadzi klienta drogą, której tajemnice i poszczególne etapy poznał dobrze na przykładzie własnych podróży metaforycznych. Istotne jest doświadczenie na sobie procesu Modelowania Symbolicznego aby być przewodnikiem dla innych!

Modelowanie Symboliczne powstało w wyniku modelizacji warsztatu Davida Grove przez Penny Tompkins i James’a Lawley’a. Zostało przedstawione w książce Metaphors in Mind.

PROGRAM:

 • Sesja Clean w świetle współpracy lewej i prawej półkuli myślenia
 • Wyjawienie metafory osobistej
 • Kolejność pytań wg ALM – RTZ – IWE
 • Rozwiniecie metafory w pejzaż metaforyczny
 • Powiązanie rozwiązań metaforycznych z konkretnym działaniem

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Praktyka i ewaluacja[/acctitle] [acccontent]

Moduł jest skoncentrowany na praktyce i zyskaniu doświadczenia w wykorzystywaniu poznanych technik Clean w pracy z klientem 'jeden na jeden’. Praktykująca grupa wytwarza dogodne warunki do wzajemnego uczenia się i pogłębiania znajomości siebie oraz metody.

Kluczowym elementem jest samouczenie, współpraca i wzajemna inspiracja. Uczestnicy – zgodnie z modelami opracowanym przez Clean Coaching Polska – otrzymują wielowymiarowe informacje zwrotne i mają możliwość doskonalenia praktyki pracy z technikami Clean. Stosowane są elementy mentoringu, interwizji i superwizji towarzyszącej.

Spotkanie prowadzone jest zgodnie z procesem grupy – formy i warunki dostosowane są do potrzeb uczestników. W trakcie ćwiczeń i zajęć odbywa się także praca nad zasadami etycznymi obowiązującymi praktyków i facylitatorów Clean.

Dwa dni oparte na ewaluacji partycypacyjnej pozwala na:

 • lepsze poznanie i doświadczenie dynamiki procesu pracy z klientem,
 • odszukania własnych zasobów jako Praktyka,
 • ugruntowania postawy Clean oraz
 • opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju.

Jest także podstawą do potwierdzenia kompetencji i uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu.

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Moduł uzupełniający: Podstawy coachingu[/acctitle] [acccontent]

Przyjęcie na siebie roli coacha w pracy 'jeden na jeden’ wymaga zrozumienia czym jest i czym nie jest coaching oraz jakie są podstawowe zasady etyczne coachów. W pracy coacha kluczowymi umiejętnościami są kompetencje komunikacyjne – w tym zadawanie pytań – oraz budowanie relacji z klientem. Wszystkie te obszary będą omawiane i ćwiczone podczas warsztatu w duchu metodologii Clean Coaching tak, by stanowić wprowadzenie do pracy Praktyka Clean ze specjalizacją 'coaching indywidualny’.

Jest to moduł uzupełniający – jego realizacja oraz zakres uzależnione są od potrzeb kursantów. Wprowadza uczestników do świata coachingu, jako metody pracy z klientem. Jest włączany do kursu, gdy uczestnicy:

 • nie mają lub mają małe doświadczenie w pracy coachingowej,
 • chcą wzmocnić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

PROGRAM:

 • Podstawy Coachingu w tym Clean Coachingu
 • Niezbędne kompetencje Coacha i etyka zawodowa
 • Budowanie kontaktu z klientem
 • Sztuka zadawania pytań
 • Odpowiedzialność i rola coacha

[/acccontent] [/accwrap] [/accordiancontainer]