Praktyk Clean – Specjalizacja Zespołowa

prakt_zespKurs 'Praktyk Clean Coaching – Specjalizacja Zespołowa’ daje podstawowe narzędzia Clean Coaching i kompetencje do wykorzystania narzędzi Clean w pracy z grupami: podczas warsztatów czy spotkań facylitowanych.

 • Clean Language i techniki trenerskie
 • Metafora w pracy z zespołem
 • Praktyka i ewaluacja
 • Moduł uzupełniający: Podstawy prowadzenia warsztatu grupowego

[accordiancontainer id=”ske_container8″ effect=”1″ togacc=”0″ hoverpause=”0″ itemno=”1″ autoplay=”0″] [accwrap] [acctitle]Clean Language i techniki trenerskie[/acctitle] [acccontent]

Metafory są prostymi wyrażeniami lub obrazami, które przedstawiają złożone sytuacje. Kiedy metafora ukazuje sposób postrzegania pewnych przeżyć przez daną osobę, kiedy odsłania ich prawdziwe znaczenie i związane z nimi uczucia – wtedy staje się osobista. W Clean Coachingu metafora osobista stanowi materiał dla procesu myślowego i pozwala uchylić drzwi wewnętrznego świata.

Praca z metaforą osobistą daje głębszą niż na tradycyjnych szkoleniach możliwość wejścia w omawiane tematy, podzielenia się osobistymi doświadczeniami i rozumieniem zjawisk oraz sytuacji a także osobistego zrozumienia omawianych kwestii.  Techniki Clean mają zastosowanie na każdym etapie warsztatów i szkoleń: poznania się, definiowania oczekiwań, celów i pojęć, tworzenia wspólnej wizji, analizy różnego rodzaju struktur aż w końcu podsumowywaniu indywidualnym i grupowym spotkania.

PROGRAM:

 • Metafora i metafora osobista
 • Podstawy Clean Language i etyka Clean
 • Metody Clean na etapie budowania grupy szkoleniowej: Poznawanie się, identyfikacja oczekiwań,
 • Metody Clean w analizie sytuacji bieżącej (np. procesy, otoczenie itp.) oraz identyfikacji kierunków zmiany
 • Clean Language i praca z metaforą w definiowaniu pojęć
 • Planowanie działań a praca z przestrzenią
 • Clean w innych technikach pracy (m.in. Design Thinking, Action Learning)
 • Podsumowywanie zadań aktywnych i podsumowanie szkolenia z Clean Language

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Metafora w pracy z zespołem[/acctitle] [acccontent]

Clean Coaching to proces w którym pracując od jednostki do ogółu, w sposób błyskawiczny dociera do źródła wiedzy każdego człowieka, do trzewi zwanych intuicją, które ujawniają prawdziwe motywacje, potrzeby i pragnienia, które następnie przetwarzane są na świadomy, realny poziom i praktyczne rozwiązania. Napędem wykorzystywanym w tej metodzie jest wewnętrzna motywacja.

Na poziomie zespołowym techniki i metody Clean Coachingu pozwalają na obudzenie zaangażowania i grupowej kreatywności. Na poziomie indywidualnym mają tę dodatkową zaletę, że zapewniają dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa i omijają naturalny opór towarzyszący zmianie. Wykorzystanie technik Clean w pracy z organizacjami pozwala na:

 • rozwój współpracy i inteligencji kolektywnej,
 • uwolnienie barier i blokad myślenia,
 • przetworzenie idei w obrazy i czyny,
 • integrowanie wiedzy świadomej i nieświadomej,
 • odkrycie że rozwiązanie problemu kryło się w metaforze.

PROGRAM:

 • Model czterech dźwigni motywacji
 • Od metafory indywidualnej do metafory zbiorowej
 • Modelowanie różnych perspektyw
 • Dynamika miejsc w rozwiązywaniu problemów
 • Tworzenie wspólnej mapy odzwierciedlającej bariery i środki do realizacji zadań
 • Strategia realizacji zadań i plan akcji

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Praktyka i ewaluacja[/acctitle] [acccontent]

Moduł jest skoncentrowany na praktyce i zyskaniu doświadczenia w wykorzystywaniu poznanych technik Clean w pracy z zespołem. Praktykująca grupa wytwarza dogodne warunki do wzajemnego uczenia się i pogłębiania znajomości siebie oraz metody. Kluczowym elementem jest samouczenie, współpraca i wzajemna inspiracja. Uczestnicy – zgodnie z modelami opracowanym przez Clean Coaching Polska – otrzymują wielowymiarowe informacje zwrotne i mają możliwość doskonalenia praktyki pracy z technikami Clean. Stosowane są elementy mentoringu, interwizji i superwizji towarzyszącej.

Spotkanie prowadzone jest zgodnie z procesem grupy – formy i warunki dostosowane są do potrzeb uczestników. W trakcie ćwiczeń i zajęć odbywa się także praca nad zasadami etycznymi obowiązującymi praktyków i facylitatorów Clean.

Dwa dni oparte na ewaluacji partycypacyjnej pozwala na:

 • lepsze poznanie i doświadczenie dynamiki procesu pracy z klientem,
 • odszukania własnych zasobów jako Praktyka,
 • ugruntowania postawy Clean oraz
 • opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju.

Jest także podstawą do potwierdzenia kompetencji i uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu.

[/acccontent] [/accwrap] [accwrap] [acctitle]Moduł uzupełniający: Podstawy prowadzenia warsztatu grupowego[/acctitle] [acccontent]

Praca z grupą wymaga wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu procesów grupowych i indywidualnych ale także z obszaru podejścia systemowego (każda grupa, z którą pracujemy jest elementem większej całości). Odpowiednie zaprojektowanie danego szkolenia czy warsztatu, dobre przeprowadzenie go i poradzenie sobie z ewentualnymi sytuacjami trudnymi na sali to jeden element wprowadzania zmiany. Drugim jest uwzględnienie i zaangażowanie w proces przełożonych, podwładnych, współpracowników a nawet zarządu (by zmiany utrwalić niezbędna jest czasem zmiana niektórych systemów).

Wiedza na temat otoczenia, umiejętność projektowania szkolenia i doboru ćwiczeń, zasady budowania relacji z grupą oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi to podstawowa wiedza, jaką potrzebuje posiadać osoba pracująca z grupą szkoleniową/warsztatową.

Jest to moduł uzupełniający – jego realizacja oraz zakres uzależnione są od potrzeb kursantów. Wprowadza uczestników do świata pracy szkoleniowej z grupą. Jest włączany do kursu, gdy uczestnicy:

 • nie mają lub mają małe doświadczenie w pracy trenerskiej,
 • chcą wzmocnić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie,
 • chcą szerzej podejść do działań rozwojowych – jako do narzędzia rzeczywistej zmiany w organizacji, angażującej w proces otoczenie zawodowe szkolonej grupy.

PROGRAM:

 • Szkolenie – warsztat – coaching zespołowy – facylitacja. Role, zasady działania i etyka trenera
 • Koncentracja na rezultatach: Projekt – Szkolenie. Projektowanie warsztatu grupowego
 • Analiza otoczenia warsztatu grupowego i poziom zaangażowania różnych grup w projekt rozwojowy
 • Budowanie kontaktu przed rozpoczęciem warsztatu
 • Elementy andragogiki w pracy warsztatowej i projektowaniu ćwiczeń
 • Techniki budowania zaufania w grupie warsztatowej
 • Sytuacje trudne podczas warsztatów – jak im zapobiec i jak zareagować, gdy się pojawią?

[/acccontent] [/accwrap] [/accordiancontainer]